การเตรียมการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

1. เตรียมบุคลากร

ผู้เก็บตัวอย่างต้องได้รับการอบรมให้เข้าใจถึงวิธีการเก็บปัสสาวะ  การใช้อุปกรณ์  ขั้นตอนต่างๆ  วิธีการเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตัวอย่างเพื่อใช้ตรวจยืนยันอย่างถูกต้องและถูกวิธี  รวมทั้งผู้เก็บตัวอย่างต้องไม่ให้ผู้ตรวจหรือผู้ต้องสงสัย เปลี่ยน/ปน หรือนำสิ่งอื่นมาแทนปัสสาวะ  และต้องมีจำนวนผู้ดูแลที่เพียงพอเพื่อเฝ้าระวังการตรวจแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

2. เตรียมสถานที่

ส่วนมากจะใช้ห้องน้ำ ดังนั้นในห้องน้ำไม่ควรมี  น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก หรือสารอื่นใดที่จะใช้ปนลงในปัสสาวะได้   รวมทั้งต้องปิดวาล์วก๊อกน้ำให้หมด ถ้าเป็นห้องน้ำแบบชักโครก ให้ใส่สีฟ้าลงไปในโถ

3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์

– ชุดตรวจสารเสพติดที่มากกว่าจำนวนคนที่ท่านต้องตรวจ กรณี ที่ตรวจสารเสพติดใช้ไม่ได้

– ขวดฝาเกลียวที่สะอาด แห้ง มีฝาปิดเรียบ เพื่อใส่ปัสสาวะ

-ฉลากติดข้างขวดและปากกากันน้ำใช้สำหรับเขียนกระดาษ  เพื่อเขียนระบุข้อมูลว่าเป็นของใคร

– ถุงมือยาง เพื่อป้องกันสารปนเปื้อนและเชื้อโรค

หน้าแรก