VDO สอนใช้ชุดตรวจสารเสพติด “แบบหยด”


!!!!!! ซื้อชุดเดียว เราก็จำหน่ายครับ !!!!!!

+++ ซื้อจำนวนมาก ราคาพิเศษ ++++

สินค้าตาม VDO เลยครับ (กดปุ่ม Play เพื่อรับชม VDO สอนการใช้งานชุดตรวจสารเสพติดชนิด "หยด")

https://youtube.com/watch?v=3PGQbgz1ZKk%26hl%3Den_US%26feature%3Dplayer_embedded%26version%3D3

สนใจ "สอบถามราคา" ได้ที่

คุณโชติ ธีระวิกสิต

Tel : 088-535-5353 (7:00-21:00 ของทุกวัน)

Email : Nanatest_Order@hotmail.com


>>> ชุดตรวจสารเสพติด ประเภท "ยาบ้า"
>>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท "กัญชา"
>>> ชุดตรวจสารเสพติด ประเภท "มอร์ฟีน/เฮโรอีน/ฝิ่น"
>>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท "ยาอี"
>>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท "โคเคน"

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมในการตรวจทดสอบ
>>> ขวดฝาเกลียว , ถุงมือยาง

วิธีการและการเตรียมการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในองค์กร
>>> การเตรียมการตรวจพิสูจน์สารเสพติด
.
.

.
.
.
.
.

refer link:http://www.youtube.com/watch?v=3PGQbgz1ZKk

หน้าแรก

VDO สอนใช้ชุดตรวจสารเสพติด “แบบจุ่ม”


!!!!!! ซื้อชุดเดียว เราก็จำหน่ายครับ !!!!!!

+++ ซื้อจำนวนมาก ราคาพิเศษ ++++

สินค้าตาม VDO เลยครับ (กดปุ่ม Play เพื่อรับชม VDO สอนการใช้งานชุดตรวจสารเสพติดชนิด "จุ่ม")

https://youtube.com/watch?v=AHQJ9YPfmBA%26hl%3Den_US%26feature%3Dplayer_embedded%26version%3D3

สนใจ "สอบถามราคา" ได้ที่

คุณโชติ ธีระวิกสิต

Tel : 088-535-5353 (7:00-21:00 ของทุกวัน)

Email : Nanatest_Order@hotmail.com


>>> ชุดตรวจสารเสพติด ประเภท "ยาบ้า"
>>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท "กัญชา"
>>> ชุดตรวจสารเสพติด ประเภท "มอร์ฟีน/เฮโรอีน/ฝิ่น"
>>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท "ยาอี"
>>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท "โคเคน"

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมในการตรวจทดสอบ
>>> ขวดฝาเกลียว , ถุงมือยาง

วิธีการและการเตรียมการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในองค์กร
>>> การเตรียมการตรวจพิสูจน์สารเสพติด
.
.

.
.
.
.
.
refer link:http://www.youtube.com/watch?v=AHQJ9YPfmBA

หน้าแรก

ข้อควรระวังและเทคนิค

1) ต้องคู่มือให้เข้าใจก่อนใช้ทดสอบและทำปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครับ

2) ผู้ทดสอบจะต้องสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากปัสสาวะที่อาจจะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัส

3) ให้อ่านผลการทดสอบในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ หรือถ้าจำเป็นต้องอ่านในที่มืดก็ขอให้ใช้แสงสว่างจากหลอดนีออน อย่าใช้แสงไฟจากหลอดสีเหลืองเป็นอันขาด

4) ผลการทดสอบเบื้องต้นเป็นแค่ผลการคัดกรอง ว่าผู้นั้นอาจจะมีการเสพหรือไม่เท่านั้น ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้าย ที่จะตอบได้ว่าผู้นั้นเสพยาหรือไม่

5) เมื่อได้ผลบวกในเบื้องต้น จะต้องนำตัวอย่างปัสสาวะที่เหลือในขวดส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะรายงานผลเสนอออกไป

หน้าแรก

การส่งตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจยืนยัน

1) ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ บนฉลากข้างขวดตัวอย่าง  ให้ครบถ้วน เรียบร้อย ปิดผนึกแน่สนิทดี

2) เก็บปัสสาวะตัวอย่างในสภาพเย็น 2-8 องศาเซลเซียส (เก็บได้นาน 48 ชั่วโมง แ่ต่หากต้องการเก็บนานกว่านี้ควรเก็บแช่ไว้ในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า) หากจะใส่ในถังหรือกระติกน้ำแข็งต้องใส่ขวดตัวอย่างลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นก่อน เพื่อกันฉลากป้ายชื่อเลอะเลือน จากนั้นนำส่งโดยเร็วที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านส่งตรวจแบบยืนยัน     พร้อมหนังสือนำส่งที่มีรายละเอียดจำนวนตัวอย่าง ผลการตรวจเบื้องต้น ในระหว่างการนำส่งควรระวังไม่ให้เกิดมีการสับเปลี่ยน ปลอมปนหรือสูญหาย

หน้าแรก

การเก็บปัสสาวะ

1) ควรเก็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่คาดว่าจะมีการใช้สารเสพติด (สำหรับกรณีสงสัยเป็นรายบุคคล)

2) ควรเก็บปัสสาวะในช่วงเช้า

3) ควรถ่ายปัสสาวะใส่ขวดเก็บตัวอย่างให้ได้อย่างน้อยครึ่งขวด (ขวดฝาเกลียวขนาด 60 มิลลิลิตร)

4) ควรควบคุมดูแลกันการแลกเปลี่ยนหรือปนสิ่งแปลกปลอมลงในปัสสาวะ

5) ตรวจดูคุณสมบัติทั่วไปของปัสสาวะ  เช่น  ปัสสาวะยังอุ่นอยู่หรือไม่  ถ้าเย็นผิดปกติโดยทั่วไปควรเก็บตัวอย่างใหม่

6) หลังจากเก็บปัสสาวะเสร็จแล้ว ควรติดฉลากและเขียนชื่อแสดงความเป็นเจ้าของทันที ไม่ควรวางทิ้งไว้แล้วเขียนทีหลัง

หน้าแรก

การเก็บรักษาชุดตรวจสารเสพติด

– ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศร้อนหรือตากแดด เพราะจะทำให้ที่ตรวจเสื่อมประสิทธิภาพได้

– ควรเก็บชุดทดสอบสารเสพติดนี้ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศาเซลเซียส (ห้ามแช่แข็งเด็ดขาด)

– หากเก็บชุดทดสอบในตู้เย็น ให้นำออกจากตู้เย็น แล้วรอให้ชุดทดสอบหายเย็น คือมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง  แล้วจึงนำมาใช้ทดสอบได้

หน้าแรก

การเตรียมการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

1. เตรียมบุคลากร

ผู้เก็บตัวอย่างต้องได้รับการอบรมให้เข้าใจถึงวิธีการเก็บปัสสาวะ  การใช้อุปกรณ์  ขั้นตอนต่างๆ  วิธีการเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตัวอย่างเพื่อใช้ตรวจยืนยันอย่างถูกต้องและถูกวิธี  รวมทั้งผู้เก็บตัวอย่างต้องไม่ให้ผู้ตรวจหรือผู้ต้องสงสัย เปลี่ยน/ปน หรือนำสิ่งอื่นมาแทนปัสสาวะ  และต้องมีจำนวนผู้ดูแลที่เพียงพอเพื่อเฝ้าระวังการตรวจแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

2. เตรียมสถานที่

ส่วนมากจะใช้ห้องน้ำ ดังนั้นในห้องน้ำไม่ควรมี  น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก หรือสารอื่นใดที่จะใช้ปนลงในปัสสาวะได้   รวมทั้งต้องปิดวาล์วก๊อกน้ำให้หมด ถ้าเป็นห้องน้ำแบบชักโครก ให้ใส่สีฟ้าลงไปในโถ

3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์

– ชุดตรวจสารเสพติดที่มากกว่าจำนวนคนที่ท่านต้องตรวจ กรณี ที่ตรวจสารเสพติดใช้ไม่ได้

– ขวดฝาเกลียวที่สะอาด แห้ง มีฝาปิดเรียบ เพื่อใส่ปัสสาวะ

-ฉลากติดข้างขวดและปากกากันน้ำใช้สำหรับเขียนกระดาษ  เพื่อเขียนระบุข้อมูลว่าเป็นของใคร

– ถุงมือยาง เพื่อป้องกันสารปนเปื้อนและเชื้อโรค

หน้าแรก