การเก็บปัสสาวะ

1) ควรเก็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่คาดว่าจะมีการใช้สารเสพติด (สำหรับกรณีสงสัยเป็นรายบุคคล)

2) ควรเก็บปัสสาวะในช่วงเช้า

3) ควรถ่ายปัสสาวะใส่ขวดเก็บตัวอย่างให้ได้อย่างน้อยครึ่งขวด (ขวดฝาเกลียวขนาด 60 มิลลิลิตร)

4) ควรควบคุมดูแลกันการแลกเปลี่ยนหรือปนสิ่งแปลกปลอมลงในปัสสาวะ

5) ตรวจดูคุณสมบัติทั่วไปของปัสสาวะ  เช่น  ปัสสาวะยังอุ่นอยู่หรือไม่  ถ้าเย็นผิดปกติโดยทั่วไปควรเก็บตัวอย่างใหม่

6) หลังจากเก็บปัสสาวะเสร็จแล้ว ควรติดฉลากและเขียนชื่อแสดงความเป็นเจ้าของทันที ไม่ควรวางทิ้งไว้แล้วเขียนทีหลัง

หน้าแรก