ข้อมูลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บนี้ ได้นำมาจากเว็บไซต์ https://www.moph.go.th/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของทางราชการที่ดูแลและให้บริการประชาชนเรื่องการตรวจสารเสพติดและอื่นๆ
โดยผู้จัดทำเอกสาร : ดร.สุเมธ เที่ยงธรรม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลมาเผยแพร่เพื่อ : ให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะให้มีความรู้และความเข้าใจได้ถูกต้องมากขึ้น

1. กระบวนการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
2. แหล่งตัวอย่างสำหรับตรวจสารเสพติด
3. ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารเสพติดในปัสสาวะ
4. ระยะเวลาที่สามารถตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ
5. ชนิดสารเสพติด สารสำคัญ สารเมตาบอไลต์ และสารที่ตรวจพบได้ในปัสสาวะ
6. การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
7. การตรวจคัดกรองเบื้องต้น ( Screening Test)
8. การตรวจยืนยัน (Confirmation test)
9. ความแตกต่างระหว่างการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและการตรวจยืนยัน


การนำส่งและการจัดการตัวอย่าง(ปัสสาวะ)
10. หลักเกณฑ์ข้อกำหนดในการส่งตัวอย่างปัสสาวะ
11. การเตรียมการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
12. การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
13. วิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
14. การเก็บรักษาตัวอย่างปัสสาวะ
15. การนำส่งตัวอย่างปัสสาวะ
16. การปฎิเสธการรับปัสสาวะตัวอย่าง


17. ความรู้เรื่องยาเสพติด
18. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ


คำถามที่ถูกถามบ่อย
19.

หน้าแรก